Thành ngữ Việt Anh tuyển chọn hay nhất phần 1

Đây là sưu tập các thành ngữ Việt và Anh phổ biến. Trong đó, tiếng Anh là phần dịch tương đương và sát nghĩa nhất. Đặc biệt, thành ngữ tiếng Anh lựa chọn từ thành ngữ bản xứ phổ biến.

Thành ngữ Anh Việt

Mất lòng trước được lòng sau tiếng Anh là gì?

A civil denial is better than a rude grand là thành ngữ tiếng Anh tương đương tốt nhất với câu thành ngữ Mất lòng trước được lòng sau trong tiếng Việt.

Đói cho sạch, rách cho thơm tiếng Anh là gì?

A clean fat is better than a dirty breakfast là thành ngữ tiếng Anh tương đương tốt nhất với câu thành ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm trong tiếng Việt.

Vàng thật không sợ lửa tiếng Anh là gì?

A clean hand wants no washing là thành ngữ tiếng Anh tương đương tốt nhất với câu thành ngữ vàng thật không sợ lửa trong tiếng Việt.

Cẩn tắc vô ưu tiếng Anh là gì?

A danger foreseen is half avoided là thành ngữ tiếng Anh tương đương tốt nhất với câu thành ngữ cẩn tắc vô ưu trong tiếng Việt.

Hoạn nạn mới biết bạn hiền tiếng Anh là gì?

A friend in need is a friend indeed là thành ngữ tiếng Anh tương đương tốt nhất với câu thành ngữ hoạn nạn mới biết bạn hiền tiếng trong tiếng Việt.

Làm ơn không bao giờ thiệt tiếng Anh là gì?

A good deed is never lost là thành ngữ tiếng Anh tương đương tốt nhất với câu thành ngữ làm ơn không bao giờ thiệt trong tiếng Việt.

Nhân hiền tại mạo hay tâm sinh tướng là gì?

A good face is a letter of recommendaton là thành ngữ tiếng Anh tương đương tốt nhất với câu thành ngữ Nhân hiền tại mạo hay tâm sinh tướng trong tiếng Việt.

Tốt danh hơn lành áo tiếng Anh là gì?

A good name is better than riches là thành ngữ tiếng Anh tương đương tốt nhất với câu thành ngữ tốt danh hơn lành áo trong tiếng Việt.

Vợ khôn ngoan lam quan cho chồng tiếng Anh là gì?

A good wife makes a good husband là thành ngữ tiếng Anh tương đương tốt nhất với câu thành ngữ vợ khôn ngoan làm quan cho chồng trong tiếng Việt.

Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn tiếng Anh là gì?

A house divided against itself can not stand là thành ngữ tiếng Anh tương đương tốt nhất với câu thành ngữ Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn trong tiếng Việt.

Ngoài ra cũng có câu tiếng Việt tương đương là Bẻ đữa không bẻ được cả nắm cũng có thể dùng chung thành ngữ tiếng Anh này.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng tiếng Anh là gì?

A man is known by the company he keeps là thành ngữ tiếng Anh tương đương tốt nhất với câu thành ngữ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng trong tiếng Việt.

Sai một ly, đi một dặm tiếng Anh là gì?

A miss is as good as a mile là thành ngữ tiếng Anh tương đương tốt nhất với câu thành ngữ sai một ly, đi một dặm trong tiếng Việt.

Ngoài ra cũng có câu tiếng Việt tương đương là lộn con toán bán con trâu cũng có thể dùng chung thành ngữ tiếng Anh này.

Một tinh thần minh mẫn trong một thân thể khỏe mạnh là gì?

A sound mind in a sound body là thành ngữ tiếng Anh tương đương tốt nhất với câu thành ngữ sai một ly, đi một dặm trong tiếng Việt.

Tam sao thất bổn tiếng Anh là gì?

A tale never loses in the telling là thành ngữ tiếng Anh tương đương tốt nhất với câu thành ngữ tam sao thất bổn trong tiếng Việt.

Người khôn nói ít hiểu nhiều tiếng Anh là gì?

A word is enough to the wise là thành ngữ tiếng Anh tương đương tốt nhất với câu thành ngữ người khôn nói ít hiểu nhiều trong tiếng Việt.

Sự xa vắng làm tăng thêm tình yêu là gì?

Absence makes the heart grow fonder là thành ngữ tiếng Anh tương đương tốt nhất với câu thành ngữ sự xa vắng làm tăng thêm tình yêu trong tiếng Việt.

twitter

2 thoughts on “Thành ngữ Việt Anh tuyển chọn hay nhất phần 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *